Eiko Ozawa
Yuko Oshikata
Mika Oda
Setsuko Ochiai
Wako Ono
Hisako Katayama
Rie Katsumata
Yukiko Kamao
Kuniko Kamiya
Junko Kamei
Atsusato Kawai
Junko Kawai
Ryoko Kawashima
Chizuru Kawahara
Keiko Kanno
Miyuki Kitsuda
Kazuko Kihara
Kaori Kiyuna
Yuko Kirimoto
Maki Kuhara
Yoko Kurosaka
Sachiko Mori
Ryuko Kojima