Fujiko Goto
Hideko Kobayashi
Norie Komiyama
Kyoko Sakaguchi
Yasuko Sakamoto
Keiko Saito
Hiroko Saito
Nobuko Sagawa
Toshie Sato
Michiko Sakurai
Yasuko Sasaki
Nobuko Sasamoto
Eriko Shiozawa
Yasuna Shigaki
Junko Shibano
Atsuko Shimakata
Takako Shiraga
Fuyo Sugiyama
Tomoyo Suzuki
Kyoko Sudo