Hatsuyo Fujimoto
Kaori Furuhata
Megumi Hosaka
Noriko Hori
Kiyoko Horie
Emiko Horikoshi
Fumiko Mikado
Junko Muto
Miyoko Matama
Mieko Matsui
Mari Matsuda
Yuki Matsumura
Isuzu Maruyama
Eiko Mitani
Keiko Mitani
Tomoko Mimura
Yuko Miyake
Ayako Miyamoto
Tomoko Muro
Ryoko Motomura
Hiroko Monuki
Setsuko Yagi
Masako Yagi
Tsuneko Yamauchi