Ryoko Kawashima
Keiko Kanno
Miyuki Kitsuda
Orie Kasahara
Hisako Katayama
Rie Katsumata
Yukiko Kamao
Kuniko Kamiya
Junko Kamei
Atsusato Kawai
Junko Kawai
Chizuru Kawahara
Kazuko Kihara
Yoko Kurosaka
Kaori Kiyuna
Ryuko Kojima
Yuko Kirimoto
Naoko Kunihiro
Maki Kuhara
Akemi Kurogouchi
Sachiko Mori
Mika Koshiishi
Hideko Kobayashi