Norie Komiyama
Keiko Saito
Hiroko Saito
Kyoko Sakaguchi
Nobuko Sagawa
Nobuko Sasamoto
Yumiko Sato
Yasuna Shigaki
Yasuko Sakamoto
Michico Sakurai
Yasuko Sasaki
Mikako Sasaguri
Toshie Sato
Eriko Shiozawa
Junko Shibano
Takako Shibusawa
Atsuko Shimakata
Yasuko Sugihara
Fuyo Sugiyama
Kimiko Suzuki
Tomoyo Suzuki
Kyoko Sudoh
Tomoko Sumi
Kumiko Seki
Kiyoe Seno
Takako Shiraga