Hatsuyo Fujimoto
Tami Fujita
Hiromi Fujita
Kaori Furuhata
Megumi Hosaka
Noriko Hori
Kiyoko Horie
Emiko Horikoshi
Mieko Matsui
Mari Matsuda
Yuki Matsumura
Noriko Matsumoto
Miyoko Matama
Isuzu Maruyama
Ayako Miyamoto
Tomoko Muro
Fumiko Mikado
Eiko Mitani
Keiko Mitani
Tomoko Mimura
Yuko Miyake
Junko Muto
Masako Yagi
Ryoko Motomura
Hiroko Monuki
Miyako Morimoto
Setsuko Yagi