Sachiko Mori
Yoko Kurosaka
Mieko Koike
Mika Koshiishi
Yoko Kojima
Ryuko Kojima
Hideko Kobayashi
Norie Komiyama
Yasuko Saigo
Keiko Saito
Hiroko Saito
Kyoko Sakaguchi
Yasuko Sakamoto
Nobuko Sagawa
Michiko Sakurai
Yasuko Sasaki
Mikako Sasaguri
Toshie Sato
Yumiko Sato
Eriko Shiozawa
Yasuna Shigaki
Junko Shibano
Takako Shibusawa
Atsuko Shimakata
Sumiko Shimizu