Mutsuko Shimoyama
Takako Shiraga
Yasuko Sugihara
Fuyo Sugiyama
Kimiko Suzuki
Tomoyo Suzuki
Kyoko Sudo
Tomoko Sumi
Kumiko Seki
Emiko Sekine
Kiyoe Seno
Hideko Tai
Misao Taira
Yukiko Takano
Michiko Takahashi
Toshiko Takaya
Chiyoko Takayanagi
Kae Takeuchi
Yumiko Takekawa
Yasuko Takeda
Michiko Takemoto