Naoko Kunihiro
Maki Kuhara
Akemi Kurogouchi
Yoko Kurosaka
Sachiko Mori
Mika Koshiishi
Ryuko Kojima
Hideko Kobayashi
Norie Komiyama
Keiko Saito
Hiroko Saito
Kyoko Sakaguchi
Yasuko Sakamoto
Nobuko Sagawa
Michico Sakurai
Yasuko Sasaki
Mikako Sasaguri
Nobuko Sasamoto
Toshie Sato
Yumiko Sato
Eriko Shiozawa
Yasuna Shigaki
Junko Shibano
Takako Shibusawa
Atsuko Shimakata