Yasuko Sugihara
Fuyo Sugiyama
Kimiko Suzuki
Tomoyo Suzuki
Kyoko Sudoh
Tomoko Sumi
Kumiko Seki
Kiyoe Seno
Hideko Tai
Chiyoko Takayanagi
Kae Takeuchi
Yumiko Takekawa
Yasuko Takeda
Miyuki Takenaka
Michiko Takemoto
Keiko Tanaka
Chizuko Tanaka
Naomi Tanaka
Hiroko Tanaka
Sachiko Tanabe
Noriko Tamura
Yuriko Chiba
Ikumi Tsuji