Kyoko Tsutsumi
Keiko Tsumoto
Seiko Terada
Itsuko Toda
Yuko Nagai
Yumiko Nagasawa
Yoko Nagashima
Eriko Nakamura
Atsuko Narushima
Yoko Nankawa
Kazuyo Nishio
Nobuko Nishihara
Toyoko Nishimura
Yoshiko Nozaki
Hideka Noma
Kiyoko Hasegawa
Midori Hasegawa
Yoshiko Hata
Emiko Hachiuma
Kazue Harayama