Shizuko Hiratsuka
Yukie Hirano
Atsuko Hiramatsu
Yaeko Hirose
Hiroko Hirota
Michiyo Fukuike
Tami Fujita
Hiromi Fujita
Hatsuyo Fujimoto
Kaori Furuhata
Megumi Hosaka
Noriko Hori
Kiyoko Horie
Emiko Horikoshi
Miyoko Matama
Mieko Matsui
Mari Matsuda
Yuki Matsumura
Noriko Matsumoto
Isuzu Maruyama
Fumiko Mikado
Eiko Mitani
Tomoko Mimura
Yuko Miyake