Ayako Miyamoto
Junko Muto
Tomoko Muro
Ryoko Motomura
Hiroko Monuki
Miyako Morimoto
Setsuko Yagi
Masako Yagi
Kiyomi Yanagisawa
Yoko Yahara
Tsuneko Yamauchi
Norie Yamakami
Haruyo Yamazaki
Nozomi Yamada
Nobuko Yamada
Kyoko Yamanaka
Akiko Yamamura
Yoko Yukawa
Kaoru Yokokura
Tomoko Yokoyama
Chizuko Yoshida
Toshiko Yoshida
Makiko Yoshimura
Lüdi Yokota,
Maria Teresa
Shizuko Wakikawa
Eiko Watanabe
Sekiko Watanabe