Akemi Okada
Kanako Okamoto
Nobuko Okamoto
Keiko Ogawa
Kazuko Ogihara
Kimiko Okumoto
Eiko Ozawa
Yoshiko Ozawa
Yuko Oshikata
Mika Oda
Setsuko Ochiai
Wako Ono
Orie Kasahara
Hisako Katayama
Rie Katsumata
Rika Katsurayama
Yukiko Kamao
Kuniko Kamiya
Junko Kamei
Atsusato Kawai
Junko Kawai
Ryoko Kawashima
Keiko Kanno
Miyuki Kitsuda
Kazuko Kihara