Mieko Matsui
Mari Matsuda
Yuki Matsumura
Noriko Matsumoto
Fumiko Mikado
Kayoko Mikami
Eiko Mitani
Yoko Mine
Tomoko Mimura
Yuko Miyake
Junko Muto
Yasuko Munesue
Tomoko Muro
Ryoko Motomura
Hiroko Monuki
Tomoko Morita
Miyako Morimoto
Setsuko Yagi
Masako Yagi
Kiyomi Yanagisawa
Yoko Yahara
Hiroko Yabe
Tsuneko Yamauchi