Miho Yamauchi
Norie Yamakami
Haruyo Yamazaki
Nozomi Yamada
Nobuko Yamada
Kyoko Yamanaka
Akiko Yamamura
Takako Yamamura
Yoko Yukawa
Kaoru Yokokura
Tomoko Yokoyama
Chizuko Yoshida
Toshiko Yoshida
Makiko Yoshimura
Lüdi Yokota
Maria Teresa
Remington Emiko
Shizuko Wakikawa
Ikuyo Watanabe
Eiko Watanabe
Junko Watanabe
Sekiko Watanabe