Hiroko Saito
Kyoko Sakaguchi
Yasuko Sakamoto
Nobuko Sagawa
Michiko Sakurai
Hiroe Sasaki
Yasuko Sasaki
Mikako Sasaguri
Toshie Sato
Reiko Sano
Eriko Shiozawa
Yasuna Shigaki
Junko Shibano
Takako Shibusawa
Atsuko Shimakata
Sumiko Shimizu
Yoko Shimizu
junko Shobayashi
Takako Shiraga
Yasuko Sugihara
Tomoyo Suzuki
Michiko Suzuki
Kyoko Sudo
Kumiko Seki