Akemi Okada
Nobuko Okamoto
Kazuko Ogihara
Kimiko Okumoto
Eiko Ozawa
Yoshiko Ozawa
Yuko Oshikata
Mika Oda
Setsuko Ochiai
Orie Kasahara
Rie Katsumata
Rika Katsurayama
Yukiko Kamao
Atsusato Kawai
Junko Kawai
Ryoko Kawashima
Keiko Kanno