Yumiko Takekawa
Yasuko Takeda
Michiko Takemoto
Chikako Tateda
Keiko Tanaka
Chizuko Tanaka
Naomi Tanaka
Hiroko Tanaka
Mariko Tanaka
Mikiko Tanaka
Takako Tamura
Yuriko Chiba
Ikumi Tsuji
Setsuko Tsuji
Kei Tsuda
Hisako Tsubaki
Keiko Tsumoto
Seiko Terada
Mitsuko Terunuma
Itsuko Toda
Atsuko Tonooka
Shigeko Nagai