Takako Tamura
Yuriko Chiba
Ikumi Tsuji
Setsuko Tsuji
Hisako Tsubaki
Keiko Tsumoto
Kaoru Terasawa
Seiko Terada
Mitsuko Terunuma
Itsuko Toda
Atsuko Tonooka
Yoko Toyomane
Shigeko Nagai
Yuko Nagai
Rie Nagai
Yumiko Nagasawa
Mayumi Nakajima
Eriko Nakamura
Chieko Nakamura
Masumi Natsume
Masami Nade
Atsuko Narushima
Yoko Nankawa