Kazuyo Nishio
Hiroko Nishizawa
Kayoko Nishida
Nobuko Nishihara
Toyoko Nishimura
Yoshiko Nozaki
Hideka Noma
Naomi Nomiyama
Kiyoko Hasegawa
Midori Hasegawa
Yoshiko Hata
Emiko Hachiuma
Emily Hatoyama
Tsukiko Hayashi
Mieko Hayami
Kazue Harayama
Miki Banda
Shizuko Hiratsuka
Yukie Hirano
Atsuko Hiramatsu
Yaeko Hirose
Hiroko Hirota
Michiyo Fukuike
Keiko Fujii
Tami Fujita