Tomoko Yokoyama
Chizuko Yoshida
Toshiko Yoshida
Misako Yoshida
Makiko Yoshimura
Maria Teresa
Lüdy Yokota
Emiko Remington
Shizuko Wakikawa
Ikuyo Watanabe
Eiko Watanabe
Junko Watanabe