Atsuko Shimakata
Sumiko Shimizu
Yoko Shimizu
Mutsuko Shimoyama
Junko Shobayashi
Yasuko Sugihara
Fuyo Sugiyama
Tomoyo Suzuki
Hiroko Suzuki
Michiko Suzuki
Kyoko Sudo
Tomoko Sumi
Kumiko Seki
Emiko Sekine
Kiyoe Seno
Masako Sohara
Hideko Tai
Yoko Takada
Yukiko Takano
Michiko Takahashi
Yufuko Takamura
Machiko Takizawa
Yumiko Takekawa
Yasuko Takeda