Keiko Kanno
Miyuki Kitsuda
Kazuko Kihara
Yuko Kirimoto
Kimiko Kuninobu
Naoko Kunihiro
Maki Kuhara
Yoshie Kubo
Hikaru Kubota
Shoko Kuroiwa
Akemi Kurogouchi
Mieko Koike
Mika Koshiishi
Ryuko Kojima
Chizuko Kobayashi
Hideko Kobayashi
Norie Komiyama
Sakura Koyama
Yasuko Saigo
Keiko Saito
Kozue Saito